Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Újabb könnyítések

 • az özvegyek esetében is figyelembe vehető lesz az elhunyt társ társadalombiztosítási jogviszonya,
 • figyelembe lehet venni a külföldön megszerzett felsőoktatási tanulmányokat is mint társadalombiztosítási jogviszonyt,
 • az otthonfelújítási támogatás a látás- és hallássérültek életét megkönnyítő akadálymentesítő munkálatokra is igénybe vehető lesz az érdekvédelmi szervezetek javaslata alapján,
 • bővítik a támogatásra jogosító beruházások körét kültéri lépcsőre vonatkozó és külső elektromos munkálatokkal,
 • a jelzálogcsökkentési támogatás lakáslízing esetében is elérhetővé válik,
 • 5000 forint alatti köztartozás nem kizáró tényező (ez főleg az autóvásárlási támogatásnál jött elő)
 • ha valaki kiegyenlíti a köztartozását, nem kell újrakezdenie a támogatások igénylésének a folyamatát.

Érdekel? Iratkozz fel a bővebb tájékoztatásért!

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Novák Katalin válaszol 3.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

Tételesen felsorolták a Magyar Államkincstár tájékoztatójában a támogatáshoz szükséges dokumentumokat. Látható, hogy meglehetősen sok dokumentumról van szó, hiszen számos élethelyzet lehet, ezeket pedig alá is kell tudni támasztani.

Jövő év elejétől elérhető a családok számára a lakásfelújítási támogatás, melynek kitétele, hogy legalább egy gyermeket neveljenek – gyermeknek számít ár a 12 hetes magzat is – saját otthonukban.  A következő két évben a kormányrendeletben nevesített felújítási munkálatok költségeinek felét, maximum 3 millió forintot utólag visszautal az állam. A támogatásnak nem feltétele a házasság, így a gyermeket nevelő élettársak és egyedülálló szülők is kérhetik. Kitétel viszont, hogy legalább 1 éves folyamatos Tb-jogviszonyt kell az igénylőnek, vagy együttes igénylők esetén legalább egyiküknek igazolnia.

 Ez egy utólagos támogatás, a családnak magának kell megelőlegeznie a költségeket, majd a vállalkozási szerződés (vagy szerződések) alapján kiállított és megfizetett számlák nyújthatók be egyszerre a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. A MÁK-nak 30 napja van megvizsgálni a benyújtott számlákat és a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat, és amennyiben mindent rendben találnak, ezt követően legfeljebb 5 napon belül elutalják a támogatás összegét. Fontos tudni, hogy Az igénylés folyamatában egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, például akkor, ha valamilyen dokumentum nem lett benyújtva, ezt követően azonban elutasítják az igénylést. Ebben az estben sem esik el végleg a család a lehetőségtől, ám ekkor ehhez újabb igénylést kell benyújtani. Ebben az esetben különösen fontos, hogy az utolsó számla kifizetése és az igénylés benyújtásának ideje között ne teljen el 60 napnál hosszabb idő.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Vállalkozási szerződések másolata. (kötelező)
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata. (kötelező)
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata. (kötelező)
 • Örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata. (opcionális)
 • A várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás. (opcionális)
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata. (opcionális)
 • Számlaösszesítő. (kötelező)
 • Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata. (opcionális)
 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez. (opcionális)
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata. (kötelező)
 • Amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata. (opcionális)
 • Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata. (opcionális)
 • Amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása. (opcionális)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata. (kötelező)
 • Három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata. (opcionális)
 • Ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, amgyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata. (opcionális)
 • Nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása. (opcionális)
 • A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybevett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata. (opcionális)

25. életévét betöltött gyermek esetén:

 • A megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata. (opcionális)
  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata. (opcionális)
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata. (opcionális)
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata. (opcionális)

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén:

 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata. (opcionális)
 • Súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott. (opcionális)

Minden esteben gondosan kell eljárnunk, hogy jogosultak vagyunk-e a támogatásra, de különösen akkor, ha a családnak nincs elegendő saját forrása a felújítási munkálatok megfinanszírozására és hitelből végezné a munkálatokat.